[layerslider id="2"]

بررسی دیدگاه پرستاران در مورد رنگ لباس کادر پرستاری

بررسی دیدگاه پرستاران در مورد رنگ لباس کادر پرستاری

مقدمه: در حال حاضر تفاوت رنگ لباس فرم کادر پرستاری در بیمارستان های مختلف دولتی بسیار زیاد است تا حدی که بیماران نمی توانند کادر پرستاری را از پزشکان، دانشجویان علوم پزشکی، کمک بهیاران و حتی گاهی از نیروهای خدماتی بیمارستان تشخیص دهند. اما جهت تغییر رنگ و یکسان سازی رنگ لباس فرم پرستاران بررسی دیدگاه و نظرات کادر پرستاری ضروری است. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه کادر پرستاری کشور در مورد رنگ جدید لباس فرم پرستاران در سال 1393 انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بوده که دیدگاه های 5735 نفر از کادر پرستاری کشور شامل: پرستار، سرپرستار، سوپروایزر، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان، تکنیسین هوشبری و اتاق عمل و بهیاران شاغل در بیمارستان های دولتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور سال 1393 بررسی شده است. روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بوده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 سوال در دو بخش، مشخصات دموگرافیک و بررسی دیدگاه پرستاران در مورد رنگ لباس آنها بوده است. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نظر سنجی نشان می دهد که رنگ لباس فرم کادر پرستاری در بخش های ویژه (9/26 %) آبی ، بخش کودکان (5/12%) صورتی و بخش اورژانس (4/19%) سفید، توسط شرکت کنندگان پیشنهاد شده است. همچنین فراوانی رنگ ها بر اساس سمت سازمانی شامل: بهیاران (3/56%) رنگ سفید، تکنیسین های اتاق عمل (6/34%) و هوشبری (1/24%) رنگ سبز و پرستار (9/45%)، سرپرستار(1/50%)، سوپروایزر (47%) و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان (5/49%) رنگ سورمه ای و بعد از آن ، رنگ سفید برای پرستاران پیشنهاد شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان استفاده از ترکیب رنگ سفید و سرمه ای را برای پرسنل پرستاری و برای بخشهای ویژه آبی، کودکان صورتی و بخش اورژانس سفید پیشنهاد داد .

دانلود فایل متن کامل: دانلود

توسط |1397/12/3 18:00:443ام اسفند, 1397|مقالات|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
محصولی در سبد خرید وجود ندارد!